دبیرستان پسرانه لقمان حکیم (دوره اول)
برنامه هفتگی کلاس های دبیرستان لقمان حکیم سال تحصیلی 1395/96

هفتم 1

ایام / زنگ ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

ریاضی

کار وفناوری

عربی

دینی

دبیر

مرتضوی

اسکندریان

افشارپور

کارگر

یکشنبه

تفکر

زبان 

علوم

---------

دبیر

میرحسینی

فدایی

کریمی

---------

دوشنبه

زبان

مطالعات اجتماعی

ادبیات واملا

مطالعات اجتماعی

دبیر

فدایی

گلزاده

مولوی

گلزاده

سه شنبه

ریاضی 

علوم

نگارش

--------

دبیر

زارعی

کریمی

شفیعی

---------

چهارشنبه

قرآن

ورزش

ریاضی

هنر

دبیر

صادقی

ناظم

مرتضوی

رحیمی

 

 

هفتم 2

ایام / زنگ ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

دینی

عربی

قرآن

فناوری

دبیر

کارگر

افشارپور

کارگر

اسکندریان

یکشنبه

تفکر

علوم

زبان

------------

دبیر

گرجی

کریمی

فدایی

---------

دوشنبه

مطالعات اجنماعی

ادبیات و املا

مطالعات اجتماعی

ریاضی

دبیر

گلزاده

مولوی

گلزاده

مرتضوی

سه شنبه

علوم

نگارش

ریاضی

-------------

دبیر

کریمی

مختاری

زارعی

---------------

چهارشنبه

زبان

هنر ورزش

ریاضی

دبیر

فدایی

رحیمی

ناظم

مرتضوی

 

 

هفتم 3

ایام / زنگ ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

عربی

مطالعات اجتماعی

ریاضی

علوم

دبیر

افشار پور

طاهری

مرتضوی

سوادکوهی

یکشنبه

زبان

نگارش

دینی

----------

دبیر

فدایی

شفیعی

گرجی زاده

---------

دوشنبه

علوم

تفکر

ریضی

اربیات و املا

دبیر

سوادکوهی

گرجی زاده

مرتضوی

مولوی

سه شنبه

فناوری

ریاضی

ورزش

-----------

دبیر

اسکندریان

زارعی

ترک

-------------

چهارشنبه

هنر

قرآن

زبان

مطالعات

دبیر

رحیمی

توکلی

فدایی

طاهری

 

 

هفتم 4

ایام / زنگ ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

فناوری

ریاضی

علوم

ریاضی

دبیر

اسکندریان

صفری

سوادکوهی

صفری

یکشنبه

دینی

زبان

عربی

----------

دبیر

شفیعی

محمدشریفی

صیادی

------------

دوشنبه

ادبیات

علوم

ریاضی

مطالعات

دبیر

مولوی

سوادکوهی

صفری

طاهری

سه شنبه

ادبیات و املا

زبان

هنر

---------

دبیر

شفیعی

محمدشریفی

همتیان

------------

چهارشنبه

تفکر

مطالعات

قرآن

ورزش

دبیر

میرحسینی

طاهری

صادقی

ناظم

 

 

هشتم 1

ایام / زنگ ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

ریاضی

فناوری

ریاضی

ورزش

دبیر

صفری

درویشی

صفری

ترک

یکشنبه

علوم

هنر

قرآن

--------

دبیر

کریمی

عزیزپور

عمو مهدی

----------

دوشنبه

مطالعات

زبان

تفکر

ریاضی

دبیر

طاهری

فدایی

درویشی

صفری

سه شنبه

عربی

دینی

علوم

-------

دبیر

صیادی

صادقی

کریمی

----------

چهارشنبه

ادبیات

زبان

مطالعات

ادبیات

دبیر

غفوری

فدایی

طاهری

غفوری

 

 

هشتم 2

ایام / زنگ ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

علوم

ریاضی

فناوری

زبان

دبیر

سوادکوهی

مرتضوی

درویشی

فدایی

یکشنبه

ادبیات و املا

قرآن

دینی

------

دبیر

مختاری

توکلی

شفیعی

--------

دوشنبه

تفکر

ریاضی

علوم

زبان

دبیر

گرجی زاده

مرتضوی

سوادکوهی

فدایی

سه شنبه

ورزش

هنر

نگارش

------

دبیر

ترک

همتیان

مختاری

-------

چهارشنبه

مطالعات

ریاضی

مطالعات

عربی

دبیر

صیادی

مرتضوی

صیادی

میررضی

 

 

هشتم 3

ایام / زنگ ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

فناوری  

علوم

مطالعات

ریاضی

دبیر

درویشی

سوادکوهی

طاهری

مرتضوی

یکشنبه

هنر

قرآن

ادبیات

----------

دبیر

عزیز پور

حکیم زاده

مختاری

--------

دوشنبه

ریاضی

مطالعات

زبان

علوم

دبیر

مرتضوی

طاهری

فدایی

سوادکوهی

سه شنبه

ادبیات

ورزش

عربی

---------

دبیر

مختاری

ترک

صیادی

----------

چهارشنبه

ریاضی

تفکر

دینی

زبان

دبیر

مرتضوی

حکیم زاده

میررضی

فدایی

 

 

هشتم 4

ایام / زنگ ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

ورزش

علوم

مطالعات

علوم

دبیر

ترک

شیروانی

شاهسنایی

شیروانی

یکشنبه

زبان

ریاضی

قرآن

-------

دبیر

محمد شریفی

گلزار

فرحبخش

-------------

دوشنبه

ادبیات

فناوری

مطالعات

تفکر

دبیر

محمدی

درویشی

شاهسنایی

گرجی زاده

سه شنبه

ریاضی

نگارش

ریاضی

------

دبیر

گلزار

شفیعی

گلزار

------

چهارشنبه

دینی

زبان

هنر

عربی

دبیر

میررضی

شریفی

رحیمی

بهارلو

 

 

هشتم 5

ایام / زنگ ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

تفکر

ورزش

فناوری

مطالعات

دبیر

گرجی زاده

ترک

اسکندری

شاهسنایی

یکشنبه

ریاضی

ادبیات

ریاضی

-------

دبیر

گلزار

مختاری

گلزار

------

دوشنبه

مطالعات

ادبیات

هنر

علوم

دبیر

شاهسنایی

محمدی

همتیان

ایمانی پور

سه شنبه

دینی

ریاضی

زبان

------

دبیر

میررضی

گلزار

محمد شریفی

-------

چهارشنبه

عربی

علوم

زبان

قرآن

دبیر

بهارلو

ایمانی پور

محمد شریفی

صادقی

 

 

نهم1

ایام / زنگ ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

علوم

قرآن

دفاعی

مطالعات

دبیر

شیروانی

کارگر

گرجی

طاهری

یکشنبه

ورزش

ریاضی

زبان

-----

دبیر

ترک

میکلانی

محمدشریفی

-------

دوشنبه

فناوری

ادبیات

مطالعات

هنر

دبیر

درویشی

غفوری

طاهری

همتیان

سه شنبه

ریاضی

دینی

ریاضی

------

دبیر

میکلانی

میررضی

میکلانی

-------

چهارشنبه

زبان

عربی

ادبیات

علوم

دبیر

محمد شریفی

بهارلو

غفوری

شیروانی

 

 

نهم 2

ایام / زنگ ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

ادبیات

مطالعات

علوم

دفاعی

دبیر

غفوری

شاهسنایی

شیروانی

گرجی

یکشنبه

ریاضی

قرآن

ریاضی

----------

دبیر

میکلانی

عمومهدی

میکلانی

--------

دوشنبه

هنر

مطالعات ادبیات فناوری

دبیر

همتیان شاهسنایی غفوری درویشی
سه شنبه

زبان

ریاضی دینی

------

دبیر

محمدشریفی میکلانی میررضی

-------

چهارشنبه

ورزش عربی علوم زبان

دبیر

ناظم

صادقی شیروانی محمدشریفی
 

 

نهم 3

ایام / زنگ ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

مطالعات

دفاعی زبان ادبیات

دبیر

طاهری

گرجی زاده فدایی غفوری

یکشنبه

قرآن

ورزش هنر

-------

دبیر

عمومهدی

ترک

عزیزپور

-----------

دوشنبه

ادبیات

ریاضی علوم ریاضی

دبیر

غفوری

محمدی ایمانی پور محمدی

سه شنبه

زبان

فناوری عربی

---------

دبیر

فدایی

اسکندریان صادقی

---------

چهارشنبه

مطالعات

دینی ریاضی علوم

دبیر

طاهری

میررضی محمدی ایمانی
 

 

نهم 4

ایام / زنگ ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

مطالعات

زبان ادبیات قرآن

دبیر

شاهسنایی

فدایی

غفوری

افشاری

یکشنبه

دینی

دفاعی ورزش

---------

دبیر

صیادی

گرجی زاده ترک

---------

دوشنبه

ریاضی

علوم ریاضی مطالعات

دبیر

محمدی ایمانی پور محمدی شاهسنایی

سه شنبه

هنر زبان فناوری

--------

دبیر

همتیان فدایی اسکندریان

---------

چهارشنبه

علوم ادبیات عربی

ریاضی

دبیر

ایمانی پور غفوری بهارلو محمدی
 

 

نهم 5

ایام / زنگ ها

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

زبان

ادبیات ورزش فناوری

دبیر

فدایی غفوری ترک درویشی

یکشنبه

ریاضی دینی ریاضی

-----

دبیر

نقیان صیادی نقیان

--------

دوشنبه

علوم هنر دفاعی ادبیات

دبیر

ایمانی پور همتیان گرجی زاده غفوری

سه شنبه

عربی قرآن زبان

--------

دبیر

صادقی صیادی فدایی

--------

چهارشنبه

ریاضی

مطالعات علوم مطالعات

دبیر

نقیان

صیادی ایمانی پور صیادی
 

 

 
نقشه سایت