دبیرستان پسرانه لقمان حکیم (دوره اول)
ساختار مدرسه
 

اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان

اداره مدارس غیردولتی ومشارکت های مردمی

کارشناسی شوراهای آموزش وپرورش

دستورالعمل اجرایی
آئین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس

 • در اجرای بند 3 ماده 15 آئین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس مصوبه هفتصدوهشتادو هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1 /2 /88 این دستورالعمل جهت اجرا ابلاغ می شود.

 • < >

  مدرسه هیأت امنایی

  مدارس هیأت امنایی ، مدارس هستند که به منظور ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی و پرورشی جهت  استفاده از مشارکت های فکری ، علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و عاطفی مردم در راستای سیاست مدرسه محوری مشمول آئین نامه توسعه مشارکت­های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس اداره می گردند .

 • مدرسه هیأت امنایی خیر ساز

  مدرسه هیأت امنایی خیر ساز مدرسه­ای است که حداقل نیمی از هزینه های احداث و تجهیز مدرسه تازه تأسیس و یا معادل نیمی از هزینه احداث یا تجهیز مدرسه موجود توسط خیر ( حقیقی و حقوقی ) تأمین گردد .

  اهداف

  ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی .

  بهره برداری از ظرفیت مشارکت مردم در اداره مدرسه .

  ارائه الگوی مناسب مدرسه داری مبتنی بر سیاست مدرسه محوری .

  تحقق عدالت آموزشی .

  تقویت استقلال نظام مدیریتی ، مالی و اجرایی مدارس.

  ترغیب خیرین ( حقیقی و حقوقی ) به مشارکت در احداث یا اداره مدرسه .

  خط مشی های اجرایی

  -  توسعه مدارس هیأت امنایی و مدارس هیأت امنایی خیر ساز.

  -  تشویق و ترغیب مدارس دولتی برخوردار جهت تبدیل به مدارس هیأت امنایی .

  - بهره گیری از ظرفیت های قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش .

  فصل دوم : معیارها و ضوابط راه­اندازی

  به منظور تأسیس مدارس هیأت امنایی رعایت معیارها و ضوابط ذیل ضروری است :

  1- معیارهای کلی :

  ترجیحاً مدرسه بصورت مستقل و یک نوبته دایر باشد .

  مدرسه در فعالیتهای تربیتی و آموزشی فعال بوده باشد

  مدرسه امکان تأمین نیروی انسانی واجد شرایط مطابق با ضوابط و مقررات آموزش و پرورش برای اجرای فعالیتهای آموزشی و پرورشی را داشته داشته باشد .

  مدیر مدرسه ، انجمن اولیاء و مربیان و شورای مدرسه از روحیه و باور مشارکت پذیری برخوردار باشند .

  2-شاخص های آموزشی و پرورشی :

  شاخصهای آموزشی و پرورشی عبارت است از 36 شاخص در امور آموزشی و پرورشی مدرسه که مطابق جدول پیوست شماره یک توسط گروه ارزیاب ، ضمن بازدید از مدرسه تکمیل می­شود . برای موافقت با درخواست شورای مدرسه جهت موافقت یک ساله لازم است واحد آموزشی حداقل 90 امتیاز از 450 امتیاز را بدست آورد .

  4- شاخص نیروی انسانی :

  شاخص­های نیروی انسانی عبارت است از 8 شاخص با مجموع 160 امتیاز که مطابق جدول پیوست شماره دو توسط گروه ارزیاب ، ضمن بازدید از مدرسه تکمیل می­شود ، برای موافقت موقت یکساله با تقاضای شورای مدرسه لازم است مدرسه حداقل 40 امتیاز از 160 امتیاز را کسب نماید

  4- شاخص فضا و تجهیزات :

  شاخص­های فضا و تجهیزات کمک آموزشی عبارت است از 34 شاخص با مجموع 260 امتیاز
  که مطابق جدول پیوست شماره 3 توسط گروه ارزیاب ، ضمن بازدید از مدرسه تکمیل می­شود ، برای موافقت موقت یکساله با تقاضای شورای مدرسه ، لازم است مدرسه حداقل 80 امتیاز از 260 امتیاز را کسب نماید.

   

  5- شاخص اداری مالی :

  شاخص­های اداری مالی عبارت است از 18 شاخص با حداکثر 130 امتیاز که مطابق جدول پیوست شماره 4 توسط گروه ارزیاب ، ضمن بازدید از مدرسه تکمیل می­شود ، برای موافقت موقت یکساله با تقاضا ، مدرسه باید موفق به کسب 40 امتیاز از 130 امتیاز شود .

  * در صورت حصول شرایط هر یک از بندهای 2 الی 5 توسط مدرسه لازم است به منظور هیأت امنایی شدن واحد آموزشی مجموع امتیاز مکتسبه حداقل 250 امتیاز از 1000 امتیاز باشد .

  فصل سوم : مراحل راه اندازی

  1- به منظور اجرای مصوبات و سیاست­های ستاد مرکزی توسعه و نظارت بر مدارس هیأت امنایی کمیته اجرایی با مسئولیت معاون آموزش و نوآوری و دبیری مدیریت مشارکت­های مردمی سازمان آموزش و پرورش استان تشکیل می گردد.
  تبصره: سایر اعضای کمیته مذکور بنا به صلاحدید معاون آموزش و نوآوری انتخاب می شوند.

  2- شورای مدرسه ای که متقاضی تبدیل شدن به مدرسه هیأت امنایی می باشد پس از ارزیابی از عملکرد واحد آموزشی مطابق شاخص­های ارزیابی (پیوست های شماره  1 و 2 و 3 و 4 ) چنانچه موفق به کسب حداقل 250 امتیاز با رعایت حداقل امتیازهای هر بخش شود ، تقاضای خود را ترجیحاً حداکثر تا پانزدهم فروردین ماه همان سال تحصیلی به آموزش و پرورش شهرستان / منطقه ارسال نماید

  3- به منظور ارزیابی درخواست شورای مدرسه در شورای آموزش و پرورش شهرستان / منطقه ، کارگروهی با ترکیب ذیل تشکیل و به بررسی درخواست اقدام می­نماید .

  الف مدیر آموزش و پرورش منطقه ( رئیس) .

  ب کارشناس مسئول یا کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شهرستان / منطقه .

  ج نماینده معاونت پرورشی و تربیت بدنی منطقه.

  د معاون برنامه ریزی و پشتیبانی منطقه.

  هـ- مسئول آموزش دوره تحصیلی مربوطه ( متناسب با دوره تحصیلی مدرسه ) .

  و کارشناسی انجمن اولیاء و مربیان .

  ز کارشناسی امور شوراها ( دبیر ) .

  در خصوص آموزش و پرورش شهر تهران به تشخیص مدیر منطقه دبیر کارگروه انتخاب می شود .

  4- آموزش و پرورش موظف است پس از بررسی­های همه جانبه ، مطابق با این دستورالعمل و شاخص­های ارزیابی، گزارش ارزیابی خود را از عملکرد مدرسه جهت طرح و اتخاذ تصمیم در شورای آموزش و پرورش
  شهرستان / منطقه تحویل آن شورا نماید .

   

  تبصره 1 : آموزش و پرورش موظف است حداکثر به مدت 15 روز کاری پس از دریافت تقاضای مدرسه ، نظر پیشنهادی خود را به شورای آموزش و پرورش منطقه ارائه نماید ، در غیر اینصورت پس از اتمام مهلت نظر آموزش و پرورش مثبت تلقی شده و قابل طرح در شورای آموزش و پرورش می باشد .

  تبصره 2 : پس از بازدید از مدرسه و بررسی عملکرد فعالیتهای آموزشی و پرورشی ، اداری و مالی و تجهیزات چنانچه واحد آموزشی مورد نظر موفق به کسب حداقل 250 امتیاز از 1000 امتیاز با توجه به موارد ذیل گردید می توان با تقاضای آن واحد آموزشی جهت هیأت امنایی شدن بطور موقت یکساله موافقت نمود ( پیوست شماره 5 )

  الف ) در شاخصهای آموزشی و پرورشی دارای حداقل 90 امتیاز باشد .

  ب ) در شاخصهای فضا و تجهیزات دارای حداقل 80 امتیاز باشد .

  ج ) در شاخصهای اداری و مالی دارای حداقل 40 امتیاز باشد .

  د ) در شاخصهای نیروی انسانی دارای حداقل 40 امتیاز باشد .

  5- شورای آموزش و پرورش شهرستان / منطقه پس از دریافت نظر پیشنهادی اداره آموزش و پرورش موضوع را در اولین جلسه شورا مطرح و تصمیم خود را ترجیحاً تا پایان خرداد ماه همان سال تحصیلی به صورت مکتوب به اداره آموزش و پرورش مدرسه اعلام می نماید .

   

  6- پس از تصویب شورای آموزش و پرورش شهرستان / منطقه ، ابلاغ اعضای هیأت امنا مدرسه حداکثر ظرف مدت 15 روز توسط اداره آموزش و پرورش صادر می شود .

  تبصره 1 : تدوین و تنظیم دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات ، چگونگی تصمیم گیری ، پیگیری مصوبات ، شرح وظایف دبیر هیأت امناء و ... توسط هیأت امنای مدرسه طبق الگوی پیوست تنظیم و ترجیحاً حداکثر تا پایان تیرماه به تصویب برسد و نسخه­ای از آن به اداره آموزش و پرورش ارسال شود

  7- لغو مجوز مدارس هیأت امنایی منوط به اجرای ماده 12 آئین نامه است .

  8- هیأت امنا موظف است ، برنامه سالانه مندرج در ماده 3 آئین نامه ، اعتبارات لازم و محل تأمین آن را قبل از آغاز سال تحصیلی مطابق فرم­های پیوست شماره 9 پیش بینی و تصویب نماید

  فصل چهارم : نظارت

   

  1-  نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی ، اداری و مالی مدارس هیأت امنایی همانند سایر واحدهای آموزشی بر عهده اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می باشد .

   

  2- به استناد ماده 14 آئین نامه ، مسئولیت سیاستگذاری برای چگونگی اجرا ، مدیریت و نظارت کلان بر مدارس هیأت امنائی توسط سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت­های مردمی اعمال می­شود که با همکاری سایر معاونت­ها و واحدهای ستادی آموزش و پرورش و جامعه خیرین مدرسه ساز انجام خواهد پذیرفت . سازمان مذکور موظف است گزارش مستند پژوهشی از عملکرد 2 سالانه این مدارس را به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه نماید .

   

  3- نظر به اینکه صدور مجوز اولیه هیأت امنایی شدن مدرسه توسط شورای آموزش و پرورش برای یکسال تحصیلی می باشد، اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه طوری برنامه ریزی نماید که مدرسه هیأت امنایی طبق شاخصهای مذکور مورد ارزیابی واقع شده و نتیجه ارزیابی ترجیحاً حداکثر تا پایان اردیبهشت جهت اخذ تصمیم نهایی در خصوص ادامه فعالیت به صورت دائم ، به شورای آموزش و پرورش ارائه شود و شورا موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف نماید.

  تبصره 1 : در پایان دوره فعالیت موقت یکساله مدرسه از روند فعالیتهای آموزشی و پرورشی، فضا و تجهیزات ، نیروی انسانی و اداری مالی مدرسه ارزیابی بعمل می­آید و چنانچه مدرسه مورد نظر موفق به کسب حداقل 50% امتیاز هر شاخص ( شاخص های چهارگانه ) شود ، موافقت اصولی دائمی صادر خواهد شد .

  تبصره 2 : چنانچه مدرسه­ای موفق به کسب شرایط فوق الذکر نشود مجوز هیأت امنایی موقت آن توسط شورای آموزش و پرورش مجدداً به مدت یکسال دیگر تمدید می شود . بدیهی است ادامه فعالیت یا عدم آن پس از مهلت مقرر منوط به نظر شورای آموزش و پرورش منطقه است

  4- در اجرای ماده 12 آئین نامه عملکرد هیأت امناء توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه طبق فرم، ارزیابی و به شورای آموزش و پرورش شهرستان / منطقه مربوط ارائه می­گردد چنانچه نتایج ارزیابی عملکرد برای شورای آموزش و پرورش شهرستان / منطقه رضایت بخش بود اقدامات لازم برای تشویق و تداوم فعالیت مدرسه اعلام می شود.

  در صورت عدم رضایت شورای مذکور می تواند نسبت به انحلال هیأت امناء اقدام نماید، در این صورت وظایف هیأت امناء تا پایان سال تحصیلی به عهده شورای مدرسه است.

  تبصره : به منظور طرح هر گونه موضوع مربوط به مدرسه هیأت امنایی در شورای آموزش و پرورش لازم است ، فرم پیوست شماره 7 تکمیل و به تأیید کارشناسی / رابط شورای آموزش و پرورش شهرستان / منطقه یا مسئول پیگیری امور مدارس هیأت امنایی برسد .

  5- به  منظور اجرای ماده 11 آیین­نامه، مدرسه هیأت امنایی موظف است با رعایت موارد ذیل نسبت به برگزاری آزمون ورودی برای گزینش و ثبت نام دانش­آموزان غیر محلی اقدام نماید:

  الف ) چنانچه متقاضیان ثبت نام بیش از ظرفیت مدرسه باشد.

  ب ) زمان، مکان و محتوای آزمون با هماهنگی و اطلاع آموزش و پرورش انجام شود.

  ج ) برگزاری آزمون برای دانش­آموزان غیرمحلی نباید عاملی برای بلاتکلیفی و سرگردانی اولیاء دانش­آموزان محلی باشد.

  6- در انجام فعالیتهای مالی مدرسه و تنظیم دفاتر و اسناد علاوه بر رعایت دستورالعملها و ضوابط مدارس دولتی، رعایت نکات ذیل ضروری است :

  الف ) هیأت امناء موظف است نظارت لازم و کافی بر تأمین اعتبارات و هزینه نمودن آن داشته باشد و به هیچ وجه بدهی برای دولت ببار نیاورد.

  ب ) کلیه اسناد و هزینه­ها به تأیید رئیس هیأت امنا و دبیر هیأت امنا ( مدیر مدرسه ) برسد.

  7- به منظور ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات برتر علاوه بر برنامه رسمی ، مدرسه می تواند با تصویب هیأ امناء نسبت به تشکیل کلاسهای آموزشی ، پرورشی ، علمی و فرهنگی و ... مطابق آئین نامه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه مصوب جلسه 620 شورای عالی آموزش و پرورش و دستورالعمل اجرایی آن اقدام نماید .

  فصل پنجم :

  مدارس هیأت امنایی خیّر ساز

  1-  رؤسای سازمان ها و ادارات آموزش و پرورش استان­ها، شهرستانها و مناطق سراسر کشور موظفند با هماهنگی مجمع خیرین مدرسه ساز ، مفاد آئین نامه مذکور و این دستورالعمل را به اطلاع کلیه واجدین شرایط برسانند .

   

  2- تعیین درصد هزینه انجام شده به عهده اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان خواهد بود.

  تبصره اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز استان موظف است ظرف مدت 15 روز نسبت به تعیین میزان درصد هزینه انجام شده توسط خیر را به آموزش و پرورش اعلام نماید .

  2-  خیرین مدرسه ساز به عنوان عضو هیأت امناء مدرسه محسوب می شوند و باید در جلسات مستمراً شرکت نمایند در غیر اینصورت می توانند نماینده تام الاختیار خود را به صورت رسمی به اداره آموزش و پرورش معرفی نمایند .

   

  4- مدیریت آموزش و پرورش شهرستان / منطقه موظف است پس از تصویب شورای آموزش و پرورش ، تمهیدات لازم برای شروع فعالیت هیأت امنای مدرسه تا پایان خرداد ماه هر سال فراهم نماید .

  تبصره - تشکیل هیأت امنا در طول سال تحصیلی برای مدارس جدید الاحداث که فعالیت آنها در ضمن سال تحصیلی آغاز می شود بلامانع است .

   

  5- مدیر مدارس جدیدالاحداث از بین افراد واجد شرایط به پیشنهاد خیّر و تأیید اداره آموزش و پرورش و با ابلاغ مدیریت آموزش و پرورش منصوب خواهد شد .

   

  6- در صورت وجود هر یک از موارد زیر پس از طرح و بررسی و تأیید موضوع در شورای آموزش و پرورش شهرستان / منطقه ، هیأت امنا منحل و اداره امور آن مطابق مدارس عادی به عهده اداره آموزش و پرورش مربوط خواهد بود .

   الف تقاضای کتبی خیّر یا خیّرین مبنی بر انصراف از ادامه مشارکت در امور مدرسه .

  ب فوت خیّر و عدم تمایل ورثه یا وراث قانونی بر ادامه مشارکت در امور مدرسه .

  ج صدور حکم انحلال از سوی شورای آموزش و پرورش.

  فصل ششم : سایر موارد

  1-  ثبت نام دانش آموزان مطابق ضوابط ، آئین نامه ها و دستورالعمل­های وزارت آموزش و پرورش در چارچوب مدارس هیأت امنایی خواهد بود .

   

  2- هیأت امنا پس از تعیین کلیه اعضاء در اولین جلسه رسمی خود ، رئیس هیأت امنا را با اکثریت آراء انتخاب خواهند نمود.

  تبصره 1 : دبیرخانه هیأت امنا و محل تشکیل جلسات در مدرسه می باشد .

   

  تبصره 2 : در غیاب رئیس هیأت امناء ریاست جلسه به عهده دبیر هیأت امناء ( رئیس مدرسه ) می باشد

  3- جلسات هیأت امنا حداقل ماهی یک بار بنا به دعوت دبیر هیأت امنا تشکیل و با حضوردو سوم  اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با آراء قابلیت اجرا خواهد داشت .  

  4- هر یک از اعضای انتخابی هیأت امنا که طی یک سال ، سه جلسه متوالی یا 4 جلسه متناوب غیبت داشته باشد ، مستعفی شناخته شده و به جای وی عضو دیگری مطابق ضوابط مربوط انتخاب خواهد شد .

   

  5-  احکام اعضای هیأت امنا به استثنای بندهای 4 و 5 آئین نامه یک ساله و برای سایر اعضاء به صورت سه ساله ، توسط رئیس آموزش و پرورش شهرستان / منطقه صادر می شود و تمدید آن بلامانع است .

   

  6- مصوبات هیأت امنا باید توسط دبیر در دفتر صورت جلسات ثبت و به امضای کلیه اعضای حاضر در جلسه برسد ( مطابق پیوست شماره هشت ).

  7- به کارگیری نیروی انسانی آزاد اعم از موظف یا غیرموظف در مدارس خیر ساز با رعایت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش و در صورت تأمین منبع مالی لازم توسط خیّر یا خیّرین و بدون ایجاد هر گونه تعهدی برای آموزش و پرورش می بایست صورت پذیرد .

   

  8- هر گونه توسعه و تغییر در ساختمان مدارس هیأت امنایی ضمن هماهنگی با اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه باید به تأیید اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس برسد .

   

  9- نظارت بر اجرای آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن به صورت زیر خواهد بود :

  الف نظارت بر فعالیت های آموزشی و تربیتی اینگونه مدارس همانند سایر واحدهای آموزشی بر عهده اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه/ ناحیه مربوط و سازمان آموزش و پرورش استان است.

  ب - سیاستگذاری اجرایی ، هدایت و نظارت کلان بر این گونه مدارس با سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی با همکاری سایر معاونت ها صورت می پذیرد .

  10- اداره آموزش و پرورش می تواند در صورت تمایل هیأت امناء مدرسه مطابق ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه کشور ، پس از تعیین قیمت تمام شده هر یک از دانش آموزان با رعایت ضوابط و مقررات مطابق فرم های شماره ........... به مدیر همان مدرسه واگذار نماید تا بصورت هیأت امنایی قیمت تمام شده اداره شود .

   

 
نقشه سایت