دبیرستان پسرانه لقمان حکیم (دوره اول)
مطالب مشاوره
هدایت تحصیلی برای دانش آموزان

روش های پیشگیری از افت تحصیل

زمان امتحان

انگیزه تحصیلی

روشهای صحیح تست زنی

8 راهکاربرای یادآوری مطالب

کاهش اضطراب
هر امتحان و آزمونی هیجان و اضطراب خاص خود را دارد. همه هنر انسان در این است که با حداقل اضطراب از عهده انجام بزرگترین
امتحانات برآید. انسان بالقوه موجودی است کمال طلب، تشویق پذیر و تنبیه گریز و براین اساس، نوجوانان نیز همواره طالب آنند که
رفتارهایشان مورد تائید و تشویق

زمان امتحان
اشتباهات متداول فراوانی بین دانش آموزان در خصوص درس خواندن وجود دارد كه شب بیداری، مثال بارز آن است. بهترین
كار برای دانش آموزان، درس خواندن در روز و خواب به موقع شبانه است. بیداری شبانه برای درس خواندن و خواب تا دم
ظهر، روش مناسب

نقش والدین در کاهش اعتماد به نفس دانش آموزان
در عصر سرعت و تکنولوژی و در دوره ای که در کمتراز چند صدم ثانیه پیام از فرستنده به مخاطب منتقل می شود، گویا صدای جوان ایرانی با بلندترین
بلندگوها هم شنیده نمی شود. از زمان که کودک است و در اجتماع خانواده اش قرار گرفته تا زمانی که وارد مدرسه و جامعه می شود و به سن نوجوانی

دلایل اضطراب
دلش مي خواهد شب امتحان هرگز نرسد ، مرتب خودش را سرزنش مي کند که چرا با اينکه شاگرد زرنگي
است و  مفاهيم درسي اش را بخوبي فرا گرفته ، نمي تواند از عهده پاسخ گويي به سوالات امتحان بر آيد . هميشه
سر جلسه
 
نقشه سایت